Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten
Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Transcriptie Register Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

Naar namen beginnend met de letter:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


B.

   
     

Baccharis

 

473, 474

Bach

 

1352a

Bacholder, Holder

 

1321b

Bachbungen

 

939a

Bacillen

 

1104a

Back cruydt

 

476a

Baeyen

 

1328b

Bakeleer

 

1327b

Baldriaen

   
Baldriaen

blauw

566a

Baldriaen

grosz

343a

Baldriaen

weisse Baldrian, oder Meyenrysz

316a

Baldriaen

wildt

 

Ballekens van gheluck

 

1434a

Balloke

 

378a

Balloke

hares Ballokes

378b

Balloke

white sweete

379a

Balsam appel

manneken

1047, 1048

Balsam appel

wijfken

1048, 1049

Balsam apple

 

1048b

Balsam kraut

 

1048b

Balsam kraut

krausz Balsam

131b

Balsam kraut

spitzer Balsam

131b

Balsam muntz

 

131b

Balsam opffel

menlin

1048b

Balsam opffel

weiblin

1049a

Balsem: Alp-Balsem

 

1332a

Balsem boom, ende Balsem

van Arabien

1377b, 1378

Balsem boom

van San Domingo

1381b

Balsem boom

van Tolu

1381a

Balsem boom

van West-Indien

1380ab

Balsem boom

anderen

1381b, 1382a

Balsem-cruydt

 

475

Balsem-cruydt

groot

474, 475

Balsem-cruydt

kleyn

475ab

Balsem-cruydt

ander

476a

Balsem-cruydt

noch ander

908a

Balsemhout

 

1380a

Balsemhout

van de Apoteken

1380a

Balsem-Munte

 

1380a

Balsem-saedt

 

1379b

Balsem-saedt

van de Apoteken

1380a

Bambazijn

 

88b

Bananas

 

1417a

Bangue van Oost-Indien

 

1487

Baobab

 

1420a

Bappeln, Pappeln

 

1018, 1020b

Barbelkraut: Sant Barbelkraut, Barberen kraut

 

1113b

Barenbluft

 

1332a

Barenklaw, soeckt Bernklauw

   

Barich: Wildt Barich

 

915b

Barlap

 

772b

Barly

 

809b

Barly

common

809b

Barly

naked or wheate Barly

801

Barly

wald Barly

863b

Barly

winter Barly

809b

Barly bligt

 

865b

Barnarz

 

979b

Bar Sanikel

 

218a

Baruce

 

1429ab

Barwurtz

 

482a, 480b

Baselaer

 

1453b, 1454a

Basilgen, Basiligen, Basilich

 

448a

Basilgen

wildt

450b

Basilgram

 

449a

Basilicon, oft Basilicom

 

447, 448

Basilicon

edel ende grof

448

Basilicon

ende andere gheslachten

449, 451a

Basilicon

van Egypten

449a

Basilicon

van Indien

449a

Basilicon

water Basilicom

451a

Basilicon

wildt Basilicom

450ab

Basill

 

448ab

Basill

wild

450b

Basill

Cow Basill

108ab, 144a

Bastard Saffron, soeckt Saffron

   

Batatas, wortelen

 

1475a

Batatas

van Canada

1476b

Batchelers buttons

 

701a

Batchelers buttons

dobbel

705b

Bathengel

 

56b

Bathengel

grosz

54b

Bathengel

klein

56a

Bathonie

 

50b

Bathonie

brun Bathonie

65a

Battenig: wasser Batenig, Lachen Knoblauch

 

180b

Baum farn

 

760b

Baum nusz

 

1178a

Baumwoll

 

87, 88

Bauren kresz

 

1115b

Bauren senff

 

1115b

Bauwme

 

124b

Bax tree, Boxe, Buxs

 

1225b

Bay tree

 

1327b

Bdellium

 

1368b,

Beanes

 

825, 826

Beanes

wilde Beanen

830b

Bech tree, Beche tree

 

1303b, 1304a

Beckerl

gelb

357a

Bedeguar

 

288a

Bedelaers luysen

 

49b

Beeckschuym

 

65a

Beeckpungen

 

939a

Beemdtgras

 

893a

Beën, oft Behen

 

257, 258, 536b, 1470a

Beën

roodt

256b, 259a, 536b, 569a, 1470a

Beën

wit

259a, 587b, 1470a

Beenhout

 

677b

Beerbladt

 

1168a

Beerenclauw

 

1127ab

Beerenclauw

Duytschen Beerenclauw

492, 493

Beerenclauwen Mosch

 

772b

Beeren oor

 

216b, 218a

Beerlap

 

772a

Beerwortel

 

490a

Beerwurtz

 

490b

Beete

 

970ab

Beete

veelderley

970, 971, 972

Beifusz

 

41a

Beinholtzin, Beinholtzlein, Beinhultzen

 

677b, 1215a

Bein-ooghe, Bijns-ooge, Runds-ooghe

 

419a

Beinwellen

 

193a

Belfloure

 

246b

Belles

 

250a

Belles

bleuw

250a

Belvedere

 

249a

Belzui, Benzui

 

516b, 1371b

Ben

 

1389ab

Ben

groot ende kleyn

1390ab

Ben

verscheyden ander

1391ab

Benedicten kraut, Benedicten wurtz

 

198b

Benedicten-wortel, Caryofyllate

 

198b

Bengelkraut

   
Bengelkraut

wildt

1029b

Bengelkraut

zamer

1027b

Beningenkraut: Bieuningen: Pioenen

   

Berberis

 

1174b

Berckenboom

 

1313ab

Bere, Bier

 

813b

Berenklauwe

 

493, 1128

Berenklee

 

902b

Beresvote

 

631a

Bergh rosen

 

1332a

Bergundszung

 

986b

Bernagie

 

979b

Bernagie

kleyne wilde

979b

Berncruydt

 

664a

Bernklauw

 

493a

Bernklauw

teutsch

493a

Bernklauw

welsch

1128b

Bernhoren

 

218a

Berntaisz

 

493b

Bertram

 

561b

Bertram

wilden Bertram

1111b

Berwurt

 

631b

Beschaemt cruydt

 

1030b

Besemkraut

 

42a

Besiekens over Zee

 

1172b

Bessem-cruydt

 

1115b, 1194a

Betele, Betre

 

1452a

Betis

 

469b

Betis

redde

970a

Betis

white

970a

Betonick

 

50

Betonick

braun

50a

Betonie

 

50b

Betonie

haer gheslachten

50, 51

Betonie

water Betonie

65b

Betonie

witte Betonie

214, 215

Betonien, Bathonie, oft Betony

 

50b

Betonien

water Betony

65b

Bettlerleusz, Betelerleusz

 

49b

Bevenaert, Bevernaert, Bevrenaert

 

505b, 506, 507

Bevernelle

 

506, 823

Beyfusz

 

41a

Beynholtzlein

 

677b, 1215a

Bibercraut, Biberklee

 

921a, 922

Bibernell

 

506b

Bien oft Biekens

 

378b, 379, 380, 381

Bier

 

813, 814 ende voort

Biesen

 

955, 956

Biesen

aldergrootste

956

Biesen

bloem-Biese, onwelrieckende Biese

935a

Biesen

bloem-Biese: water Bloembiese

950a

Biesen

bloembiese: water-Lisch Bloem-biese

950a

Biesen

cantighe Biese

957a

Biesen

catoen Biese

893b

Biesen

cleyne Biese

956

Biesen

drijkante Biese

957a

Biesen

ghemeyne onscherpe Biesen

956b

Biesen

ijseren Biesen

956a

Biesen

matten Biesen

956a

Biesen

mergh Biesen

956

Biesen

onscherpe Biesen

956a

Biesen

quispel Biese

893b, 957a

Biesen

sachte Biese

956ab

Biesen

scherpe Biese

956a

Biesen

sijde Biese

893b

Biesen

strop Biese

956a

Biesen

vierkante Biese

957a

Biesen

vijver Biesen

956b

Biesen

vlocken Biesen

893b, 957a

Biesen

water Biesen

935a

Biesen

water Biesen: welrieckende Water-Biesen

935a

Biesen

welrieckende Biese

1482a

Biesen

Zee Biesen

957a

Biesgras, Biesegras

 

894a

Biesgras

water Biesgras

894a

Biesgras

zee Biesegras

894b

Bies Loock, Biest-loock

 

1077b, 1078

Bijlkens-cruydt

 

870

Bijlkens-cruydt

andere gheslachten

871, 872

Bijns-ooge, Runds-ooghe

 

419a

Bijvoet

 

40, 41

Bijvoet

witte

1003b, 42b

Bilsamen, Bilsensamen

 

738b

Bilsemkraut, Bilsenkraut

 

739

Bilsen-cruydt, Bils-cruydt

 

738b

Bilsen-cruydt

geel, swart, wit

738a

Bilsen-cruydt

vremde soorten

738, 739

Bilsen-cruydt

van Peru

739, 740

Bilsen-cruydt

wit, root van Egypten

738b

Bingel-cruydt

manneken ende wijfken

1027, 1028

Bingel-cruydt

wildt Bingel-cruydt

1029ab

Bingelkraut

 

1027b- 1029b

Bingslin

 

784b

Binkraut, Heidnisch Binkraut

 

124b, 438a

Binzen, Bintzen

 

956a, 957, 958

Bintzenhelmer

 

863b

Birche tree

 

1313b

Birchenbaum, Birkenbaum

 

1313b

Birckwurtz

 

164a

Birdeein

 

216a

Birdes foote

 

869a

Birtzenbertz

 

1201a

Bisemkraut

 

42a, 1115b

Bistorta, oft Hertstonghe

 

536ab

Bistorta

aldergrootste

537a

Bittersusz

 

661a

Bitterwurtzel

 

553a

Bitterwurtzel

groffe

555

Bitzwurtz

 

717a, 718a

Blackberrye bushe

 

1163

Bladeloose, Bladerloosen

 

184a, 185b

Bladeloose

ander

242a

Bladt

 

7a

Bladt

daermen op schrijft

413a

Bladt

van eenigh vremdt oft Indiaensch ghewas

1410b, 1413ab, 1451a

Bladt

van Indien

1451a

Blanchette

 

112a

Blaternkrawt

 

64a

Blattarie

 

211a

Blattarie

ander

212ab

Blatternkraut

 

64a

Blauw hout

 

1459a

Blauwe Ionckvrouwen

 

489b, 490

Blessed thistel, soeckt Thistel

   

Blick: Ganserick

   

Blicken

 

799a

Bligt

 

865b,

Block

 

6b

Block Zeduar, Bloc Zewal

 

1469b

Blodtstranghe

 

154b

Bloedighe roede

 

1226ab

Bloedt-cruydt

 

82b, 85b, 144b

Bloedtwortel

 

85b, 82b

Bloem

 

7a

Bloem

van Afrijcken

406a, 407ab

Bloem

van Chalcedonien

270a

Bloem

van Constantinopelen

269a

Bloem

van Malediva, daermen op schrijft

1413a

Bloem

van meel

804, 805

Bloem

van Mexico

1439a

Bloem

van Rosmarijn

436b

Bloem

van Thunis

406a

Bloem-Koolen

 

975a

Bloemen uyt Indien

niet wel bekent

1451ab

Bloemen uyt Indien

saffraen-geele

148b

Bloemen uyt Indien

meer andere

1451

Blutkraut

menlin, weiblin, Scharrenkraut

82ab

Blutkraut

ander

145b

Blutkraut

ander, Wagdritt

156b

Blutwurtz

 

82b, 145b

Blutwurtz

menlin, weiblin

82b

Blutz tropffle

 

168b

Boberellen

 

744b

Bobbert, oft Bobbel

 

956b

Bochers Browme

 

1166b

Bock-Orega

 

461a

Bockbaert, Bocksbart

 

407b

Bocks kraut

 

965a

Bocks kraut

Teutsch Bocks kraut

965a

Bockshorn

 

858a

Bockshorn

wald Bockshorm

873a

Bocksbaert

 

407b, 1177b

Bocksbaert

met grasbladeren, ende schoone roode bloemen

408b

Bocksbaert

van Apulien, geel

408b

Bocksbaert

van Theophrastus

408b

Bocksbaert

andere menigherley

408b

Bocksboonen

 

395b, 849a, 920, 921

Bocks-cruydt

 

965a

Bocksdoorn

 

1177ab

Bocks-kullekens

 

374b, 377a, 378ab

Bockweyt, Boeckweyt

 

824b, 825a

Bockweate

 

824, 825

Boelkens-cruydt

 

34, 35

Boelkens-cruydt

manneken

35a

Boelkens-cruydt

wijfken, oft Water Boelkens-cruyt

35a, 941ab

Boghe-hout

 

1314, 1315

Boghe-hout

ander

1343b

Bol, oft Saedtbol

 

7b

Bolbonac

 

240a

Boleye, soeckt Poleye

   

Bonen

 

827a

Bonen

weich Bonen

849a

Bonen

welscher Bonen

834b

Bonen

wolfasch Bonen, Lupinen

849a

Bonen

zaw Bonen

738b

Boni: Boni kraut

 

1004b

Boogh-hout

 

1314, 1343

Boom

 

5a

Boom

der Liefden

1232a

Boom

des Levens

1341, 1342

Boom

met de wortelen

1416

Boom

met gaende bladeren

1489a

Boom

uyt d'Açores met Laurierbladeren

1425a

Boom

uyt Guinea met bladeren van Laurocerasus

1425a

Boom

uyt Indien: den Oleander wat ghelijck

1412a

Boom

uyt Indien: met bladeren als die van Cistus

294b

Boom

uyt Indien: met vruchten als Arangie-appelen

1426a

Boom

uyt Malavar

1429a

Boom

uyt Oost-Indien, met Lavendelbladeren

1464a

Boom

uyt West-Indien, als de Palma sancta

1462a

Boom

van Malaca

1489a

Boom

van Manicongo

1492b

Boom

van Peru: als eenen Elseboom

1485b

Boom

van Peru: met voos hout

1463b

Boomgansen

 

1492a

Boomgaren, uyt Indien

 

1412b

Boomschelpen

 

1492a

Boom Varen, soeckt Varen

   

Boomwolle

 

88ab

Boonen

   
Boonen

Aegyptische Boonen

530

Boonen

boomachtighe Boonen: bocks Boonen

395, 849, 920

Boonen

boomachtighe Boonen: van Indien

1434a

Boonen

ghemeyne Boonen

826ab, 827

Boonen

kleyne Boonen

828a

Boonen

ghewende Boonen

748a

Boonen

ghewende Boonen: ander

1231a

Boonen

groote oft ghemeyne Boonen

826ab, 827

Boonen

laxerende Boonen

1435a

Boonen

omghekeerde Boonen

748a

Boonen

omghekeerde Boonen: ander

1231a

Boonen

Peerdts Boonen, oft kleyne Boonen

828a

Boonen

purgeer Boonen, oft laxerende Boonen

1435a

Boonen

swarte Boonen

829, 830

Boonen

vijgh-Boonen, soeckt V(ijgh)

 
Boonen

wilde Boonen, oft Boonkens

829, 830

Boonen

Zeeusche Boonen

828ab

Boonen, oft dierghelijcke vruchten, uyt Indien

 

1434ab

Boonen van Egypten

 

530, 832b, 1429b

Boonkens

Roomsche Boonkens

833a

Boonkens

Turcksche Boonkens

833a

Boonkens

uyt Guinea

1434a5b

Boonkens

uyt Peru

1435b

Boonkens

van America, ende Bresilien

835a, 1433b, 1434ab

Boonkens Holwortel

 

526b

Boose grasse

 

574b

Borage

 

979a

Bornagie

 

979ab

Borretsch

 

979b

Borrich

 

979b

Bornwortel, oft Bornwurtzel

 

1154b

Borsekens cruydt

 

141, 142

Borst-cruydt, Longher-cruydt

 

194b

Borst-cruydt

van West-Indien

1488b

Boschboomken, Bucksboom

 

1225b

Boterballen, oft Boterbrooden

 

273a

Boterbloemen

 

697, 698

Boterbloemen

blauwe Boterbloemen

83b

Boterbloemen

dobbele

698b

Boterbloemen

dobbele: d'een uyt d'ander spruytende

699a

Boterbloemen

ghebolde

702, 703, 705b

Boterbloemen

groote

947a

Boterbloemen

met kinderkens

699, 707b

Boterbloemen

roode Boterbloemen

83b, 84, 705b

Boterbloemen

water Boterbloemen

931a

Boterbloemen

ander menigherley

698, 699

Bottell: bleu Bottell

 

400a

Bourgoens hoy

 

913

Bourgoens hoy

andere soorten

914

Bovijst

 

787b

Boxe, Buxs

 

1225a

Brachendistell

 

1145b

Braeck-cruydt

 

666b

Braeck-note, oft Nux vomica

 

1432a

Braeck-note

andere dierghelijcke Noten

1432a

Braeckwortelen

 

355a

Braemen, Braembesien

 

1163a

Braemen

kleyne Bramen

1164a

Braems-ghewijs ghewas uyt Peru

 

1163a

Brambegien, Brambeyen

 

1163

Bramblebushe

 

1164b

Bramen

 

1163a, 1164a

Branchenbrachen distel

 

1145

Brandt, Corenbrandt

 

865a

Brandt-cruydt

 

664a, 709a

Brandt Lattige, Luttich, oft Lattouwe

 

943ab

Brandtwortel

 

1491b

Brandtkorne

 

865a

Brantlattich

 

943a

Brauling

 

341a

Braunellen

 

196b

Braunetten

 

196b

Braunwurtz

 

65a

Brebusche

 

288a

Breem, Brem

 

1194a

Breemen, Braemen

 

1162a

Brem, veelderley

 

1192, 1193 ende voort

Brem

acker Brem

1195a

Brem

boom Brem

1191a, 1194a

Brem

Italiaenschen Brem

1193b

Brem

kleyn Brem, oft Bremken

1190b

Brem

kleyn Brem: andere soorten

1195, 1196

Brem

met bleecke ende oock met sneeuwitte bloemen

1194

Brem

Spaenschen Brem

1194, 1196

Brem

stekende Brem

1189b

Brem

welrieckenden witten Brem van Damasck

1197b

Brem

ende andere gheslachten

1190

Brembeer

 

1163a

Bremcappers

 

1194a

Bremen

 

1163, 1164

Bremraepe

 

1193b

Brennkraut

 

209a

Brere tree

 

288a

Bresilie hout

 

1459a

Bresilie hout

andere dierghelijck hout

1459, 1466

Bresilie Peper

 

1123b

Bresilie Peper

veele andere soorten

1124, 1125

Bresilie Peper

valsch Bresilie Peper

1126

Breskew

 

1247b

Breuck cruydt van West-Indien

 

1488b

Breunling

 

341a

Brickwurtz, Durchwachsz

 

143b

Brikebrowme

 

1190b

Brindones

 

1428a

Broem, Brom, Brem

 

1192

Brombeer, Bromber

 

1162b

Bronwortel

 

1154b

Broodt, ende ander korenwerck

 

795, 809b

Broome, Browme

 

1193b, 1190, 1194

Brounewurt, Braunwurtz

 

65

Browme

 

1193b

Browme

bochers Browme

1166b

Browme

brike Browme

1190b

Browme

Spanisch Browme

1194a

Browme

thorne Browme

1191a

Browme Rape

 

1194a

Bruchbeeren

 

1206a

Bruchkraut

 

425a

Bruchwurtz

 

143b

Bruckwurtz

 

34a

Brunellen, Braunellen

 

196b

Brunkresz

 

936b

Brunling

 

342a

Bruosch

 

1166b

Brustbeerlin

 

1264a

Brustbeerlin

rot Brustbeerlin

1264a

Brustwurtz

 

512b

Bruyne besien

 

1163a

Bruynelle

 

196a

Bruynelle

andere geslachten

197, 198

Bruynettekens

 

415b, 416a

Bruynheylighe

 

131ab

Bryonie

swarte ende witte

656, 657

Bryonie

wilde Bryonie

657a

Bryonie

andere wilde

657, 658

Bryszlauch

 

1078

Bubenstrell, Bubenstahl

 

11151b

Buben fist

 

787b

Buchampffer

 

919a

Buchbaum

 

1303b

Buchbrot

 

919a

Buche

 

1303b

Buche

han Buchen, Hanen Buchen

1304a, 1316a

Buche

stein Buchen

1304a, 1316a

Buchszbaum

 

1225b

Buckesbeanes

 

921b

Buckesbearde

 

408b

Buckhorne

 

152a

Bucwhat, Buchwat

 

38b

Bucxbaum

 

1225b

Bucxboom, Boschboom

 

1225ab

Bucxboom

doornachtighen Bucxboom

1187b

Bucxdoren

 

1188a

Bueckenboom, Buecken nootkens

 

1303a

Bueckenboom

Haghen Buecke

1304a

Bueckenboom

Hanen Bueckenboom

1304

Bueckenboom

steen Buecke

1304a

Bueken weydt

 

825

Bugle

 

195, 196

Buglosse

 

979b, 98ob

Buglosse

breede, oft oprechte Buglosse

978ab

Buglosse

groote Buglosse, ende andere soorten

981a

Buglosse

smalle Buglosse, oft ghemeyne

980b

Buglosse

vipers Buglosse

985a

Buglosse

wilde Buglosse

983b

Buke thorne

 

1186b

Bulb

met de wolle

1083, 1084

Bulb

uyt Guinea met ghedaente van Narcissen

353b

Bult, Bultz

 

787b

Buna

 

1444b

Bungen

 

938

Bungen

bach Bungen

939a

Bupleurum

 

988

Bupleurum

alderkleynste

988a

Bureisch, Burretsch

 

979a

Burgel

 

1033a

Burgel

heimisch und wildt

1033a

Burnet

 

144b

Burre: great Burre

 

48b

Burre

butter Burre

945b

Burre

klot Burre

50a

Burre

lesser Burre

50a

Burre

lowse Burre

50a

Burretsch, Burres

 

979a

Burtzelkraut

 

1032a

Butter burre

 

945b

Butterwort

 

556b

Buxbaum, Buxboom

 

1225b

Buxdoren

 

1188a

Buxs

 

1225a

Byndweede

 

643a

Byre, Byrn, Byrbaum

 

1252b

Bysemkraut

 

1115b


Verder naar namen beginnend met de letter:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

^Naar het begin van deze pagina

Plantaardigheden.nl
Artikelen over
  Het Groene Virus
  Foto's en filmpjes van bloeiende planten door Luc Regniers
 

Eeuwigdurende Natuurkalender

  Tuinen - Nederland en België in kleur!
  Kruidenlijstjes
  Beschrijvingen van planten
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | MN | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
  Foto's prof. Paul Busselen
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
  Nederlandse, Latijnse en Engelse plantennamen zoeken
  Nieuwe planten-soorten en -namen in Nederland
  Levensenergie van bloesems (Bach)
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
  Project Dodoens
  Recensies van boeken over toepassingen van planten
  Artikelen over toepassingen van planten
    Aardigheden over planten
      Oude kruiden-boeken die online staan
      Volksnamen van onze planten
      Recepten voor het koken met wilde planten
      Schoonheidstips met planten
      Diverse artikelen over toepassingen van planten
  Meer informatie
      Links naar
websites over toepassing van planten
      Actueel nieuws
      Agenda van evenementen
      Over ons / Vragen
      Samenwerking
 
Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken
   
Leeswerk.nl.nl
Plantenboeken opengelegd
     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel