Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak

Duurzame landbouw en gezonde voeding staan beide hoog op de maatschappelijke agenda, maar worden vaak los van elkaar aangepakt. Dat is niet effectief, zoals onder meer is gebleken bij de problemen met antibiotica-resistente bacteriën die in de veehouderij zijn ontstaan en tot  in ziekenhuizen  menselijke slachtoffers hebben gemaakt. De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding bepleit daarom een integrale aanpak en presenteert daarvoor ideeën en een nieuwe onderzoeksagenda.

Volgens de Raad is een belangrijke oorzaak van de problemen met landbouw en voeding dat samenhang en relaties in de landbouw en voedingssector verstoord zijn geraakt. Sociale relaties tussen consument en voedsel, en tussen consument en boer zijn verloren gegaan. Ook de ecologische relaties tussen mens, gewas, vee en ecosysteem zijn verarmd. Dat komt onder meer doordat de voedselketen is opgesplitst in schakels en iedere speler gespecialiseerd is in één schakel of aspect, zonder zicht te hebben op het geheel.Zo is een systeem van "georganiseerde onverantwoordelijkheid" ontstaan.

Momenteel werkt weliswaar elke schakel in de keten aan verduurzaming, maar dat hoeft nog geen duurzame keten op te leveren. Er worden bijvoorbeeld nauwelijks verbanden gelegd tussen voedselkwaliteit en bodemecologie. Bodems zijn niet zelden "ondervoed" in termen van micro-organismen, organische stof en sommige micronutriënten en dat doet aan het eind van de voedselketen afbreuk aan de productkwaliteit. Ook wordt bij het verbeteren van dierenwelzijn nog onvoldoende aandacht besteed aan andere aspecten in de veehouderij zoals milieu en biodiversiteit.

Volgens de Raad is er behoefte aan een integrale aanpak. Integraal in drie opzichten: a) zowel sociale en economische als ecologische duurzaamheid, b) gericht op alle schakels van de keten, en c) zowel de productie (landbouw) als de consumptie (voeding). Centraal in deze aanpak staat dat voedsel weer een zichtbare verbinding met zijn agro-ecologische en sociale omgeving krijgt. zodat relaties en samenhangen worden hersteld. Voedselproductie moet uit de anonimiteit worden gehaald en weer een gezicht en een verhaal krijgen, zoals geldt voor “echt” voedsel uit de eigen regio. De lineaire voedselketen moet plaatsmaken voor een circulaire voedselketting, waarbij consument en producent weer met elkaar communiceren en zich verantwoordelijk voor elkaar voelen. Dat kan resulteren in sociaal draagvlak, maar ook in meer (bio)diversiteit, risicovermindering en -spreiding, herstel van kringlopen, en uiteindelijk een betere voedselkwaliteit.

De Raad wil een integrale aanpak van duurzame landbouw en gezonde voeding bevorderen omdat zij dit ziet als de enige weg naar een duurzame voedselketen. Omdat hiervoor nieuwe kennis nodig is, heeft de Raad als eerste stap een onderzoeksagenda opgesteld die is gericht op het begrijpen en verbeteren van de agro-ecologische, sociale en maatschappelijke relaties die hierbij een rol spelen.

Over de Raad:

De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding is in 2010 opgericht als een onafhankelijke denktank. Leden zijn: Peter Blom, Klaas van Egmond, Machteld Huber, Theo Jetten (secr), Edith Lammerts van Bueren (vz), Ludwig Lauwers, Ben van Ommen, Anton van Vilsteren, Wouter van der Weijden, Herman Wijffels, Akke van der Zijpp.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Theo Jetten, secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding,

via tel: 0317- 483687 of email: info@ridlv.nl, en zie ook: www.ridlv.nl

Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel