Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Zie het origineel Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013 Tekst geldend op: 04-01-2013)


Besluit van 19 januari 2001, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 augustus 2000, kenmerk GZB/VVB 2099119, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 8, onder c, 9 onder a, 12 en 14 van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 19 oktober 2000, no. W13.00.0392/III)

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 januari 2001, GZB/VVB 2144381, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. kruidensubstantie: substantie bestaande uit plantenmateriaal;

  • b. kruidenpreparaat: een kruidensubstantie, al dan niet bewerkt, die bestemd is te worden gebruikt door de mens, daaronder begrepen kruidenextracten;

  • c. toxische pyrrolizidine-alkaloïden: esteralkaloïden die zijn afgeleid van necinediol (7-hydroxy-1-hydroxy-methylpyrrolizidine) met een 1,2-onverzadigde binding, inclusief de onderscheiden N-oxides;

  • d. verordening (EG) 1334/2008: verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 (PbEU L 354) inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van verordening (EG) nr. 1601/91 van de Raad, verordening nr. (EG)2232/96, verordening (EG) nr. 110/2008 en richtlijn 2000/13/EG.

 • 2. Dit besluit is niet van toepassing op:

  • a. kruidensubstanties of kruidenpreparaten waarvan aannemelijk gemaakt kan worden dat ze bestemd zijn om te worden bewerkt, onderscheidenlijk verder bewerkt tot geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet;

  • b. geneesmiddelen als bedoeld onder a;

  • c. cosmetische producten als bedoeld in het Warenwetbesluit Kosmetische produkten;

  • d. specerijen en kruiden als genoemd in het Warenwetbesluit Specerijen en kruiden;

  • e. aroma's als bedoeld in verordening (EG) 1334/2008.

Artikel 2

Het is verboden kruidenpreparaten of waren die kruidenpreparaten bevatten, te bereiden, te vervaardigen of te verhandelen, indien deze niet voldoen aan de bij of krachtens dit besluit gestelde eisen.

Artikel 3

Kruidenpreparaten bevatten slechts kruidensubstanties in hoeveelheden die niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Artikel 4

 • 1. De hoeveelheid toxische pyrrolizidine-alkaloïden van kruidenpreparaten die bestaan uit materiaal dat geheel of ten dele afkomstig is van planten, bedoeld in onderdeel I van de bijlage, of van andere planten waarvan wordt aangenomen dat ze toxische pyrrolizidine-alkaloïden bevatten, bedraagt niet meer dan 1 µg per kg, onderscheidenlijk per liter.

 • 2. Kruidenpreparaten bevatten geen:

  • a. aristolochiazuren of derivaten hiervan; en

  • b. yohimbe-alkaloïden of derivaten hiervan.

Artikel 5

 • 1. De verhandelaar die een kruidenpreparaat met een bewering over de werking of eigenschappen daarvan voor de eerste keer in de handel brengt, beschikt over objectieve gegevens waaruit die werking of eigenschappen blijken.

 • 2. De verhandelaar die een kruidenpreparaat met een bewering over de werking of eigenschappen daarvan op de datum van inwerkingtreding van dit besluit in de handel heeft, beschikt over objectieve gegevens waaruit die werking of eigenschappen blijken.

 • 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde gegevens worden desgevraagd door de daar bedoelde verhandelaar ter beschikking gesteld van de ambtenaar die belast is met het toezicht op de naleving van dit besluit.

Artikel 6

 • 1. Onverminderd het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen wordt bij kruidenpreparaten, zijnde eet- of drinkwaren, een vermelding gebezigd inzake een gebruiks- en doseringsadvies.

 • 2. Bij kruidenpreparaten, niet zijnde eet- of drinkwaren, wordt een vermelding gebezigd inzake een lijst van ingrediënten, een gebruiks- en doseringsadvies en een vermelding van de naam of de handelsnaam en het adres of de vestigingsplaats van de fabrikant of persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van de waar.

Artikel 7

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2001, met dien verstande dat artikel 4, eerste en derde lid, in werking treedt op 1 augustus 2001 voor die kruidenpreparaten, niet zijnde eet- of drinkwaren, die uitsluitend bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met de verschillende delen van het menselijk lichaamsoppervlak, en waarin geen andere planten aanwezig zijn dan die welke met cijfer 1 in de laatste kolom van de bijlage zijn aangegeven.

 • 2. In afwijking van het eerste lid treedt:

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Kruidenpreparaten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 januari 2001

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de eenendertigste januari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage

Deze bijlage behoort bij artikel 4.

I. Ten minste de volgende plantensoorten worden geacht toxische pyrrolizidine-alkaloïden te bevatten.

Familie:

Geslacht:

Soort:

Bijzonderheden:

Asteraceae

Brachyglottis

Brachyglottis repens

 
 

Cineraria

Cineraria maritima

 
 

Erechtites

Erechtites hieracifolia

 
 

Eupatorium

Alle soorten, waaron-

1

 

(Leverkruid)

der: Eupatorium aromaticum Eupatorium cannabinum

 
   

Eupatorium purpu-

1

   

reumechter met uitzondering van Eupatorium perfoliatum

 
       
       
 

Petasites (Groot hoefblad)

Petasites hybridus Petasites officinalis

 
       
 

Senecio (Kruiskruid)

Alle soorten, waaronder: Senecio adonidifolius Senecio aureus Senecio bicolor Senecio cineraria Senecio doronicum Senecio incanus Senecio jacobaea Senecio nemorensis Senecio vulgaris

 
 

Tussilago (Klein hoefblad)

Tussilago farfara

1

   

Tussilago petasites

 
       

Boraginaceae

Alkanna

Alkanna tinctoria

1

       
 

Anchusa (Ossetong)

Anchusa arvensis Anchusa italica Anchusa officinalis

1

   

Anchusa tinctoria

 
       
 

Borago (Bernagie)

Borago officinalis

1

       
 

Cynoglossum (Hondstong)

Cynoglossum officinale

 
       
 

Heliotropium (Heliotroop)

Alle soorten, waaronder: Heliotropium arborescens Heloptropium peruvianum Heliotropium europaeum Heliotropium indicum

 
       
 

Lithospermum (Parelzaad)

Lithospermum officinale

1

   

(Glad Parelkruid)

 
       
 

Symphytum (Smeerwortel)

Alle soorten, waaronder: Symphytum officinale

1

II. De volgende planten en schimmels:

Aconitum napellus (Monnikskap of Duivelskruid)

 

Adonis vernalis (Voorjaarsadonis of Duivelsoog)

 

Artemisia cina (Echt wormkruid)

 

Artemisia maritima Zeealsem)

 

Atropa belladonna (Wolfskers)

 

Brassica nigra (Zwarte mosterd),

1

behoudens de toepassing in levensmiddelen van het zaad Bryonia alba (Heggerank)

 

Cephaelis acuminata of Uragoga granatensis (waaronder Ipecacuanhae radix)

 

Chenopodium ambrosioides (var. anthelminthicum) (Welriekende ganzevoet)

 

Chrysanthemum vulgare of Tanacetum vulgare (Boerenwormkruid of Reinvaren)

1

Citrullus colocynthidis (Kolokwint of Kwintappel)

1

Claviceps purpurea (Moederkoorn)

 

Colchicum autumnale (Herfsttijloos)

 

Convallaria majalis (Lelietje-van-dalen)

 

Convolvulus scammonia

 

Croton tiglium

 

Datura stramonium (Doornappel)

 

Digitalis lanata (Wollig vingerhoedskruid)

 

Digitalis purpurea (Vingerhoedskruid)

 

Dryopteris filix-mas (Mannetjesvaren)

1

Exogonium purga of Ipomoea purga (Jalappe)

1

Genista tinctoria (Verfbrem)

 

Hyoscyamus niger (Bilzekruid)

 

Juglans regia (Walnotenboom of Okkernotenboom), behalve de noten

1

Juniperus sabina (Zevenboom)

 

Ledum palustre (Moerasrozemarijn)

1

Lobelia inflata (Lobeliakruid)

 

Lycopus europaeus (Wolfspoot)

 

Mallotus philipinensis of Rottlera tinctoria (Kamala)

 

Mandragora officinalis (alruin)

 

Nerium oleander (Oleander)

1

Pausinystalia yohimbe of Corynanthe yohimbe

 

Piper methysticum (Kava kava)

 

Podophyllum peltatum (Voetblad, Meiappel of Eendvoet), met uitzondering van de vruchten

1

Pulsatilla vulgaris of Anemona pulsatilla (Wildemanskruid of Paarse anemoon)

 

Rauwolfia serpentina (Rauwolfia)

 

Ricinus communis (Kruisboom of Wonderboom)

1

Rubia tinctorum (Meekrap)

1

Sarothamnus scoparius of Cystisus scoparius (Bremkruid)

1

Scopolia carniolica (Klokbilzenkruid)

 

Solanum dulcamara (Bitterzoet)

 

Strophantus kombé (Strofantus)

 

Strychnos nux-vomica (Braaknootboom)

 

Teucrium chamaedrys (Gamander of Wilde salie)

 

Urginea maritima of Scilla maritima (Zeeajuin)

 

Vinca minor (Kleine maagdepalm)

1

Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel